Privacy

Privacyverklaring Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)

Het NIBI verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het NIBI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het NIBI is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Leeswijzer
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten je hebt als betrokkene en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.

 

1) Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. Je kunt hierbij denken aan naam, adres, postcode of woonplaats, maar ook aan werksector, werkgever of afstudeerrichting.

Welke persoonsgegevens verwerkt het NIBI en waarom hebben we jouw gegevens nodig? Het NIBI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de leden, donateurs en belangstellenden van het NIBI. Het NIBI verwerkt alleen persoonsgegeven die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn:

 • het beheren van de ledenadministratie;
 • het organiseren van conferenties en trainingen;
 • het beheren van de financiële administratie; 
 • het verzenden van Bionieuws;
 • (geanonimiseerd) arbeidsmarkt onderzoek;
 • leden- en fondsenwerving;
 • gericht informeren over verschillende activiteiten en bijeenkomsten;
 • carrièreadvies; 

De persoonsgegevens die het NIBI verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke en contactgegevens (naam, geboortejaar, adresgegevens, etc.); 
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.); 
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, soort lidmaatschap, etc.)

Nadere uitwerking persoonsgegevens
Leden
Het NIBI verwerkt verschillende gegevens van haar leden:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam (optioneel), achternaam, voorletters, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortejaar, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens. 
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer en het soort lidmaatschap.

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat je lid kunt worden en blijven van het NIBI, maar ook om je gebruik te kunnen laten maken van jouw rechten als NIBI-lid. Verder maken we gebruik van jouw gegevens om contributie te innen, informatie naar je te verzenden en je uit te nodigen voor NIBI conferenties, trainingen of andere activiteiten.
NIBI Conferenties en trainingen Als je een van onze conferenties bezoekt of deelneemt aan een training, verwerkt het NIBI aanvullende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, dieetwensen (optioneel) 
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer, tenzij je je als niet NIBI-lid inschrijft. 

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat je naar de conferentie kunt komen, om jouw eventuele lunch en/of diner aan te passen aan jouw dieetwensen en om je uit te nodigen voor volgende conferenties en trainingen.

NIBI Carrièreadvies
Indien je gebruikt maakt van de mogelijkheid om als lid carrièreadvies te krijgen, verwerkt het NIBI aanvullende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: E-mail adres, (mobiel) telefoonnummer; 
 • Lidmaatschapsgegevens: Lidnummer;
 • Overige gegevens: Curriculum vitae.

Nieuwsbriefontvangers
Het NIBI verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die een nieuwsbrief van ons ontvangen en geen lid zijn:

 • Persoonsgegevens: E-mailadres. 
 • Overige gegevens: Lees- en klikgedrag in de nieuwsbrief. 

Wanneer mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief wordt de data met Mailchimp gedeeld. Mailchimp is de tool waarmee we nieuwsbrieven versturen. Mailchimp houdt het klikgedrag bij wanneer plaatjes in de email cliënt worden geladen, om inzicht te geven in hoeveel de nieuwsbrief gelezen en welke onderdelen uit de nieuwsbrief het meest gelezen (aangeklikt) worden. Deze informatie gebruiken we om te kijken welke onderwerpen en artikelen populair zijn en welke minder populair. Afmelden van de Mailchimp nieuwsbrieven kan eenvoudig door onderaan de nieuwsbrief op “uitschrijven” te klikken.

 

2) Hoe lang bewaart het NIBI jouw gegevens?
Het NIBI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij jouw gegevens. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt.

 

3) Hoe gaat het NIBI om met beveiliging van jouw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?
Het NIBI behandelt jouw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Voor de verzending van onze uitgave Bionieuws verstrekt het NIBI jouw naam en adresgegevens aan de drukker. Voor het realiseren van automatische incasso verstrekt het NIBI jouw voorletters, achternaam, woonplaats en IBAN-nummer aan de bank, mits je het NIBI daartoe schriftelijk gemachtigd hebt.Het NIBI kan jouw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien wij dat op grond van de wet verplicht zijn. Ook kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of als dit noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten.

 

4) Wie kan er bij jouw persoonsgegevens?
Binnen het NIBI zijn alleen de medewerkers van het NIBI-bureau bevoegd om jouw gegevens in te zien.
De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens om moeten gaan.

 

5) Welke rechten heb je?
Als jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heb je verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat je beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het NIBI over jou heeft opgeslagen. Bovendien kun je beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met jouw persoonsgegevens omgaan.
De verschillende rechten zijn:

  • Recht op inzage

Dit recht maakt het voor jou mogelijk om te vragen welke gegevens wij van jou hebben.

  • Recht op correctie 

Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van jou hebben, moeten wij dit corrigeren.

  • Recht om vergeten te worden 
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij jouw gegevens moeten verwijderen als jij erom vraagt. Bij beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij jouw gegevens aan het einde van het door de regeling voor opzegging in de statuten bepaalde kalenderjaar. 
  • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren 

In bepaalde gevallen mag je aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als jouw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn. 

  • Recht van bezwaar 

In sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

  • Recht om jouw gegevens (op jouw verzoek) over te dragen naar een andere instelling 

Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als je een beroep doet op dit recht, moeten wij jouw gegevens overdragen aan een andere instelling.

Wil je een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kun je contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens vind je verderop in deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan jouw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek.
Let op! Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming (je hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken), mag je die toestemming altijd intrekken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt jouw toestemming aan het einde van het door de regeling voor opzegging in de statuten bepaalde kalenderjaar.

 

6) Hoe gaan wij om met cookies en social media?
Het NIBI is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media staan los van onze website www.nibi.nl. Leden die op deze social media zitten kunnen zo nu en dan naast de onbetaalde berichten ook betaalde berichten te zien krijgen.

 • Wij gebruiken geen advertisement pixels. 
 • Wij gebruiken geen cookies om voorkeuren op te slaan 
 • Wij gebruiken geen web beacons

De enige cookies die we gebruiken zijn:

 • Cookies voor leden om in te loggen, en om content die enkel bedoeld is voor leden te tonen. 
 • Cookies voor Google analytics om geanonimiseerde data over het gebruik van de website te traceren. 
 • We bieden voor deze cookies geen keuzemogelijkheid.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van het NIBI?
Op de website van het NIBI kunnen hyperlinks zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat je via een hyperlink onze website verlaat en op de website van iemand anders terechtkomt. Het NIBI heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar wordt gelinkt. Op die website is een ander privacybeleid van toepassing. Het NIBI accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van anderen.

 

Vragen?

Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt contact opnemen met Tycho Malmberg, onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Onze FG is te bereiken per e-mail via malmberg@nibi.nl, per telefoon via (030) 2369244 of per post via Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht.

Als je algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over jouw lidmaatschap, of als je een bepaald recht wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met het NIBI-bureau per e-mail via info@nibi.nl, per telefoon via (030) 2369244 of per post via Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht.

Ben je niet te tevreden over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan of heb je andere klachten in het kader van de privacy? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Ten slotte…

Wij streven ernaar om het privacybeleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan het NIBI het privacybeleid wijzigingen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website en via Bionieuws.