Er is een vakvernieuwingscommissie aan de slag in het voortgezet onderwijs. De commissie werkt aan een karakteristiek voor de vakken, een raamwerk, een uitwerking van de selectie van eindtermen en, tot slot, aan een volledige uitwerking van een set eindtermen. Eerder richtte zo’n proces zich voornamelijk op de eindtermen van havo en vwo, nu is ook het vmbo nadrukkelijk betrokken. Het hele proces wordt geleid door SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling.


In de afgelopen weken hebben de vakvernieuwingscommissies voor de bètavakken een tussenproduct opgeleverd en dat ter informatie voorgelegd aan de advieskring. Die advieskring is gevraagd om advies op een aantal punten. Er zijn adviesvragen geformuleerd. Alles bij elkaar een zeer gestructureerd kader.


Het spreekt voor zich dat het NIBI zich zeer betrokken voelt bij het proces. Vooral omdat nu eindelijk, na jaren oponthoud door curriculum.nu, een majeure verandering kan worden teweeggebracht in het biologieonderwijs in het vmbo. Vmbo-onderwijs dichter bij doorstroom naar hoogstnoodzakelijke beroepspraktijken brengen. Dat was een bétje de gedachte. Alle reden dus om de leden van het NIBI uit te nodigen om mee te denken. Tijdens de vergadering van de advieskring is afgesproken dat de stukken mogen worden gedeeld met de achterban. Dit onder de voorwaarde dat we weten wie ze krijgen. Vandaar dat we op www.nibi.nl een inschrijfformulier hebben klaargezet voor NIBI-leden die willen meedenken. Het is vrij simpel, zoals we dat graag doen bij het NIBI. Geef gewoon je naam en (e-mail)adresgegevens door aan ons en je ontvangt de stukken. Reageer vervolgens naar Leen van den Oever (vandenoever@nibi.nl). Hij is, namens het NIBI, lid van de adviescommissie en laat in het NIBI-advies graag het commentaar van alle betrokken leden meeklinken.