Op 17 juni werd de ledenvergadering van het NIBI gehouden. Door covid-19 werd het helaas een vergadering op afstand. De zeventien NIBI-leden die zich hadden aangemeld voor de vergadering gingen onder leiding van voorzitter Stanley Brul aan de slag met de agenda die eerder in Bionieuws was gepubliceerd. Hoofdpunten zijn altijd het jaarverslag, het financieel verslag en de bestuursverkiezing.


Ten aanzien van het jaarverslag werd door de leden opgemerkt dat het goed is om te zien wat alle medewerkers op het NIBI-bureau doen. Het geeft een goed beeld van de diversiteit van activiteiten die het NIBI ontplooit om biologie op de kaart te zetten.


Het financieel jaarverslag werd toegelicht door de penningmeester Harm Jaap Smit. Hij vestigde vooral de aandacht op de investeringen die in 2019 zijn gedaan in Bionieuws . Gert van Maanen gaf als hoofdredacteur een beeld van de over het algemeen positieve reacties. De kascommissie gaf bij monde van Jaap Nolthenius het advies om over te gaan tot decharge. De vergadering nam dat advies over.


Het volgende punt was de bestuursverkiezing. Jeffrey Verhoeff, Roy Erkens en Peter Bertens waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Het bestuur had de leden voorgesteld om Marie-Christine Knippels te benoemen als bestuurslid. De leden vonden dat een prima plan. Verder had Niek Persoon aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap wenste te beëindigen. Stanley Brul sprak ter vergadering dank uit voor de inzet van Niek Persoon als NIBI-bestuurder in de afgelopen vijf jaar.


De vergadering werd helaas niet afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Volgend jaar beter, hopen we maar.